Too tired to type big blog!! Will post blog tomorrow… ZZZZZZZZZZZZZZZZ